Polityka Prywatności

Dane Osobowe
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (w skrócie FUAM) przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności swoich użytkowników i klientów. Podczas korzystania z serwisu, a w szczególności przy rejestrowaniu się w serwisie oraz przy subskrypcji newslettera, mogą Państwo zostać poproszeni o podanie swojego adresu e-mail oraz innych danych. Podany przez Państwa adres e-mail oraz inne dane osobowe są nam niezbędne do prawidłowego przesyłania Państwu odpowiedzi na zapytania z formularza rejestracyjnego, przesyłania newslettera oraz informacji dotyczących serwisu. Dane osobowe zbieramy od Państwa wyłącznie w celu realizacji, optymalizacji usług, dla celów informacyjnych, technicznych, marketingowych, a także w celach statystycznych. Dane osobowe oraz inne dane użytkowników serwisów internetowych zebrane przez nas, przetwarzamy w sposób zgodny z celem dla jakiego zostały zebrane, w tym z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia. Podobnie dane osobowe powierzone nam przez naszych klientów są przetwarzane zgodnie z zawartymi umowami oraz zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn.zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204). FUAM przy przetwarzaniu danych osobowych użytkowników serwisów internetowych oraz danych powierzonych przez naszych klientów, stosuje uznane międzynarodowe standardy, dobre praktyki oraz zabezpieczenia wymagane przepisami prawa adekwatne do ryzyk i celów przetwarzania tych danych.

Baza Danych
Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników i klientów jest zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych w sposób adekwatny do celów przetwarzania danych osobowych i zagrożeń. System informatyczny przetwarzający dane osobowe odpowiada wymaganiom wysokiego poziomu ochrony danych osobowych użytkowników i danych klientów, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 nr 100, poz.1024).
Nie udostępniamy osobom trzecim danych użytkowników lub klientów, chyba że dzieje się to za wyraźną ich zgodą lub na życzenie użytkownika lub klienta lub na podstawie przepisów prawa (w tym na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego).

Cookies
FUAM na stronach www używa cookies w celu dostosowania naszych usług oraz treści zamieszczonych na stronie do indywidualnych potrzeb naszych użytkowników. Użytkownik ma prawo wyłączyć na swoim komputerze funkcje przyjmowania cookies. W takim przypadku może utracić możliwość korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych w naszym serwisie.

Wiadomości
Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania informacji osobom, których dane kontaktowe posiadamy, a które zgodziły się na założenia polityki prywatności związane z funkcjonowaniem wszystkich naszych serwisów. Każdy użytkownik może wyrazić prawo sprzeciwu wobec takich działań.

Prawo weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych przez użytkowników
Każdy użytkownik serwisu, który udostępnił swoje dane osobowe ma możliwość ich weryfikacji, modyfikacji lub też ich usunięcia. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą: Fundacja UAM, ul.Rubież 46, 61-612 Poznań z dopiskiem "Dział Promocji".

Zmiany w Polityce Prywatności
Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z naszych serwisów obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki mogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności. FUAM deklaruje przestrzeganie w/w zasad, jednak zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

 
 • Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

  piątek, 22 lipiec 2016

  Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi odnośnie zapytania ofertowego no. 1/7/2016 na potrzeby realizacji projektu pt. „Uzyskanie ochrony własności przemysłowej na rynkach międzynarodowych dla innowacyjnego środka ochrony roślin jako induktora odporności roślin" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 dokonano wyboru oferty.

  w Zamówienia Publiczne Czytany 87 razy
 • Zapytanie ofertowe dla uzyskania ochrony własności przemysłowej na rynkach międzynarodowych

  czwartek, 14 lipiec 2016

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Zapytanie ofertowe dla uzyskania ochrony własności przemysłowej na rynkach międzynarodowych dla innowacyjnego środka ochrony roślin jako induktora odporności roślin. Przeprowadzenie zapytania ofertowego jest formalnym wymogiem w konkursie ogłoszonym przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

  Uprzejmie informujmy, iż w ramach projektu dotyczącego ochrony własności przemysłowej na rynkach międzynarodowych dla innowacyjnego środka ochrony roślin jako induktora odporności roślin realizowanego w ramach Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej", współfinansowanego ze środków UE, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu ogłasza zapytanie ofertowe w zakresie uzyskanie ochrony własności przemysłowej na rynkach międzynarodowych dla innowacyjnego środka ochrony roślin jako induktora odporności roślin.

  Termin składania ofert: do 21 lipca 2016 r. do godziny 23:59.

  Oferty cenowe należy przesyłać na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w ww. terminie.

  Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią zapytania ofertowego dostępną w załączniku.

  20-07-2016 Nastąpiło uzupełnienie dokumentu „REQUEST FOR QUOTATION 1_07_2016" – uzupełniono listę krajów w punkcie VIII, tabela, STAGE III.

  REQUEST FOR QUOTATION

  Request for quotation for obtaining of the international markets industrial property rights protection for innovative plant protection product acting as plant resistance inductor. Conducting the request for quotation is a formal requirement in call published by Polish Agency for Enterprise Development, according to the competitive rule.

  We kindly inform that as a part of the project which concerns obtaining of the international markets industrial property rights protection for innovative plant protection product acting as plant resistance inductor, carried out as a part of Operational Programme Smart Growth 2014-2020, Measure 2.3.4. "The protection of industrial property", co-financed by the European Union Funds. Adam Mickiewicz University Foundation announced request for quotation for obtaining of the international markets industrial property rights protection for innovative plant protection product acting as plant resistance inductor.
  Deadline submission: until 21st of July 2016, 23:59 CET.
  Price offer please send to the email address: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Please check the full content of request of quotation which is available in attachment.

  20-07-2016 The document „REQUEST FOR QUOTATION 1_07_2016” was updated – list of countries in point VIII, table, STAGE III was updated.

  w Zamówienia Publiczne Czytany 113 razy
 • Rozeznanie rynku w kwestii zapewnienia cateringu

  piątek, 13 styczeń 2017

  Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku dotyczącego zapewnienia cateringu w ramach projektu „PO-PO-JUTRZE: CENTRUM INKUBOWANIA INNOWACJI SPOŁECZNYCH", POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15.

  Szczegółowe informacje o usłudze znajdują się w załączniku:

  w Zamówienia Publiczne Czytany 9 razy
 
 
 

Adres do korespondencji

Fundacja Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Rubież 46
61-612 Poznań

Kontakt

tel. 61 827 97 00
fax. 61 827 97 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.fundacja.ppnt.poznan.pl
www.ppnt.poznan.pl

Kontakt dla mediów
Anna Ciamciak
tel. 696 012 140

REGON KRS NIP

Regon: 631509229
KRS: 0000052045
NIP: 781-00-02-075

© 2013 Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Designed by mc & Małgorzata Nowak | Realized by mc
Webmaster    Redakcja Strony    Polityka prywatności